ഹോം

നമസ്‌കാരം,


സദ്‌ഗുരുവിന്റെ സത്‌സംഗത്തിനു രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് നന്ദി - ‘പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ശൃംഗാരങ്ങൾ’. ഈ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കലണ്ടറിൽ ചേർക്കുവാൻ മറക്കല്ലേ.